Характеристика героев сказки нямоглы бацька

Блог для настаўнікаў школ - канспекты, урокі, сцэнарыі святаў! Таксама Вы знойдзеце тут пазаняткавыя, каляндарныя, тэматычныя планы для настаўнікаў школ! Тэматычная, змястоўная разнастайнасць фальклорных і літаратурных твораў. Пазнавальнае і выхаваўчае значэнне мастацкай літаратуры Узнавіць і паглыбіць набытыя вучнямі ў пачатковай школе эмпірычныя веды пра літаратуру як мастацтва слова,пра яе тэматычную і жанравую разнастайнасць, пазнавальнае і выхаваўчае значэнне. Прыгадаць вядомыя народныя выслоўі і выказванні выдатных дзеячаў беларускай культуры пра ролю асветы і кнігі ў жыцці чалавека. Паразважаць над сэнсам прыказак: «Вучэнне — свет», «Век жыві, век вучыся», «У каго веды, у таго і сіла», «Што ведаеш, насіць лёгка», «Ад навукі спрытнеюць розум і рукі», «На працягу ўсяго века кніга вучыць чалавека», «За аднаго вучонага дзесяць невукаў даюць», «Навука вочы адкрывае». Падрыхтаваць вуснае выказванне па адной з абраных прыказак Выявіць шматграннасць чалавечых пачуццяў і думак, выказаных у вершы: захапленне аўтара меладычнасцю, пяшчотай, трапнасцю і выразнасцю роднай мовы; гонар за высокія маральныя якасці беларускага нацыянальнага характару — гасціннасць, добразычлівасць, шчодрасць, спагадлівасць і інш. Вучыць пяцікласнікаў выразна чытаць лірычныя творы адчуваць настраёвасць, спасцігаць аўтарскія перажыванні, вобразы і сродкі іх стварэння, расстаўляць лагічныя націскі, вызначаць змястоўную ролю паўз, адчуваць адметнасці рытму, мелодыку верша Фарміраваць уменні вучняў аналізаваць паэтычны тэкст, супастаўляць тэматычна блізкія вершы па змесце, гучанні, настроі, аўтарскіх пачуццях, вобразах, будове, інтанацыі і інш. Характеристика героев сказки нямоглы бацька выразнае чытанне верша » Развіваць вобразнае ўяўленне вучняў пры ўспрыманні мастацкага апісання прыроды ў літаратурным творы, выхоўваць уважлівае стаўленне да аўтарскага слова. Удасканальваць уменні школьнікаў узнаўляць карціны і вобразы, створаныя паэтам, вызначаць настрой і танальнасць верша, выяўляць аўтарскія пачуцці і перажыванні, перададзеныя праз адметную форму, вобразы, мастацкія тропы, мелодыку характеристика героев сказки нямоглы бацька. Вучыць пяцікласнікаў успрымаць пейзаж, створаны мастаком, параўноўваць настраёвасць і вобразны лад літаратурнага тэксту і твора жывапісу Верш «Бацькаўшчына» Караткевіча і метадычны апарат да яго. Падрыхтаваць выразнае чытанне верша Караткевіча «Бацькаўшчына», адказаць на пытанні падручніка. Разгледзець рэпрадукцыі жывапісных палотнаў звярнуць увагу на сюжэты карцін, будову, палітру, аўтарскі настройвыказаць свае ўражанні Дапамагчы вучням зразумець аўтарскія думкі і пачуцці, іх суаднесенасць з апісаннем карцін прыроды, дасканаласць і арыгінальнасць мастацкіх вобразаў, багацце сродкаў мастацкага выяўлення. Фарміраваць эмпірычнае ўяўленне пяцікласнікаў пра мастацкі вобраз на канкрэтных прыкладах, без знаёмства з характеристика героев сказки нямоглы бацька паняцця Вершы Грачанікава «Дрымотна ціснуцца кусты…» і Падрыхтаваць выразнае чытанне аднаго з вершаў на выбарадказаць на пытанні да твора і выканаць заданні характеристика героев сказки нямоглы бацька раздзела падручніка «Мой чароўны беларускі край…» Вуснае выказванне на адну з тэм: «Мой родны кут, як ты мне мілы! », «Наша мова — цудоўная, спеўная…», «Бацькаўшчына светлая мая…» Абудзіць патрыятычныя пачуцці вучняў любоў да сваёй зямлі, захапленне яе прыродай, гонар за слаўную гісторыю беларусаў, іх культуру, векавыя традыцыі. Абагульніць і сістэматызаваць веды і ўменні, набытыя пяцікласнікамі пры вывучэнні раздзела падручніка «Мой чароўны беларускі край…». Пазнаёміць вучняў з методыкай падрыхтоўкі вуснага выказвання з элементамі апісання і разважання. Вучыць аналізаваць пейзажныя творы жывапісу, супастаўляць іх з мастацкімі апісаннямі прыроды ў літаратурным творы Творы, змешчаныя ў раздзеле падручніка характеристика героев сказки нямоглы бацька чароўны беларускі край…». Падрыхтаваць да выставы ў класе «Мой чароўны беларускі край…» рэпрадукцыі карцін айчынных мастакоў-пейзажыстаў, беларускія краявіды з фотаальбомаў, уласныя малюнкі з выявамі дарагіх сэрцу мясцін Узнавіць, паглыбіць і сістэматызаваць веды вучняў пра вусную народную творчасць, пра фальклорныя казкі. Пазнаёміць з відамі народных характеристика героев сказки нямоглы бацька чарадзейнымі, бытавымі, казкамі пра характеристика героев сказки нямоглы бацька і іх жанравымі адметнасцямі. Навучыць вызначаць тэматычную дамінанту казкі, разумець асноўны канфлікт, заўважаць адметнасці будовы, своеасаблівую характеристика героев сказки нямоглы бацька багацце трапных выслоўяў, паўторы і інш. Звярнуць увагу дзяцей на адсутнасць у народных казках мастацкіх апісанняў, псіхалагічных характарыстык герояў, на зададзенасць і статычнасць характараў. Садзейнічаць спасціжэнню вучнямі выхаваўчай скіраванасці фальклорных казак Артыкулы «Вусная народная творчасць» і «Народныя казкі». Перачытаць згаданыя артыкулы, прыгадаць любімыя казкі, пераказаць адну з іх на выбар, вызначыць і абгрунтаваць яе прыналежнасць да пэўнага віду Прааналізаваць паводзіны казачных персанажаў паводле выяўлення маральных каштоўнасцей працавітасці, смеласці, настойлівасці ў дасягненні мэты і пераадоленні жыццёвых нягод і выпрабаванняў, дабрыні і спагадлівасці, адданасці і характеристика героев сказки нямоглы бацька ў сяброўстве і інш. Перачытаць казку «Залаты птах», скласці яе план, адказаць на пытанні падручніка. Выразнае чытанне казкі «Разумная дачка» асаблівую ўвагу звярнуць на дыялогі, каб прачытаць казку па роляхпаразважаць над сцэнарыем аднаго з эпізодаў казкі для інсцэніроўкі яго ў класе Прааналізаваць паводзіны персанажаў казак «Музыкі» і «Воўк і сабака». Абагульніць веды вучняў пра народныя казкі, іх віды і жанравыя адметнасці сюжэт, канфлікт, характары, будову, спецыфічную лексіку ; паглыбіць уяўленне пяцікласнікаў пра мастацкую гіпербалу як сродак характарыстыкі казачных персанажаў Характеристика героев сказки нямоглы бацька беларускай народнай казкі «Музыкі» і рускай народнай казкі «Воўк і сабака» і пытанні і заданні да іх Даць агульнае ўяўленне пра легенду як фальклорны жанр у пераважнай большасці твораў наяўнасць элементаў фантастыкі: неверагодныя здарэнні, незвычайныя героі, дзівосныя прыгоды і г. Звярнуць увагу пяцікласнікаў на выяўленне душэўнай чысціні і прыгажосці, вернасці ў каханні Найрыты і Васіля, іх маральную перавагу над панам; прааналізаваць лексіку, адметнасць лаканізм мастацкіх сродкаў у абмалёўцы знешнасці і характараў герояў. Фарміраваць уменне вучняў расказваць легенды, карыстаючыся адпаведнай лексікай, захоўваючы эмацыянальнае гучанне, напеўнасць і нетаропкасць павольнасць характеристика героев сказки нямоглы бацька Засяродзіць увагу вучняў на мастацкай выразнасці легенды, багацці бытавых і сацыяльных рэалій, спосабах абмалёўкі вобразаў, даступнасці зместу і лаканізме формы. Дапамагчы вучням спасцігнуць характары персанажаў і зразумець павучальны змест твора Аднавіць, сістэматызаваць і паглыбіць веды вучняў, набытыя ў пачатковай школе, пра загадкі. Перачытаць артыкул «Загадкі», адабраць і запомніць з ліку прапанаваных у падручніку некалькі старажытных і сучасных загадак. Паспрабаваць скласці 1-2 уласныя загадкі Удасканальваць уменні вучняў асэнсоўваць, выразна чытаць загадваць загадкі і адгадваць іх, звяртаючы характеристика героев сказки нямоглы бацька на арыгінальнасць формы, адметную будову, вобразны лад. Даць школьнікам уяўленне пра сучасныя літаратурныя загадкі. Прачытаць літаратурныя загадкі, створаныя беларускімі пісьменнікамі Перачытаць артыкул «Прыказкі», тэксты прыказак. Прыўнесці ў навучальны працэс элементы займальнасці, творчасці, спаборніцтва прапанаваць вучням расказаць уласную казку на аснове фальклорных характеристика героев сказки нямоглы бацька і вобразаў, пераказаць народную казку ці легенду, загадаць некалькі загадак, скласці вусную замалёўку па абранай прыказцы, падрыхтаваць інсцэніроўку асобнага эпізоду казкі і інш. Наладзіць у класе выставу ілюстраваных зборнікаў казак, легенд, загадак, а таксама вучнёўскіх ілюстрацый да фальклорных твораў Дапамагчы вучням асэнсаваць змест паэтычнага ўвасаблення народнай легенды пра ўзнікненне возера Нарач, спасцігнуць яе вобразны характеристика героев сказки нямоглы бацька, будову, багацце моўных выяўленчых сродкаў, блізкіх да фальклорных. Паглыбіць веды вучняў пра жанравыя адметнасці легенды, пра адрозненне літаратурнай легенды ад легенды народнай фальклорнай Артыкул «Вусная народная характеристика героев сказки нямоглы бацька і мастацкая літаратура». Тэкст урыўка з паэмы Падрыхтаваць выразнае чытанне тэксту, адказаць на пытанні падручніка. Намаляваць ілюстрацыю да твора Параўнаць сюжэты народнай і літаратурнай легенды, характары галоўных герояў і спосабы іх паказу апісанні прыроды, абмалёўка стану душы герояў і псіхалагічная матывіроўка іх паводзін, адносіны аўтара-апавядальніка і інш. Прааналізаваць спосабы выяўлення аўтарскай пазіцыі ў літаратурнай легендзе Тэксты народнай легенды «Нарач» і літаратурнай легенды «Ля вогнішч начлежных» урыўку з паэмы Скласці план казкі Коласа «Крыніца», падрыхтавацца выразна прачытаць яе ў класе, адказаць на пытанні Дапамагчы вучням спасцігнуць галоўную думку казкі, яе філасофскі падтэкст, алегарычны сэнс, звярнуць увагу на спалучэнне казачнага і рэальнага ў творы, на жанравую адметнасць літаратурнай казкі. Падрыхтаваць падрабязны пераказ казкі, праілюстраваць адзін з эпізодаў твора на выбар характеристика героев сказки нямоглы бацька падрыхтаваць каментарый да ўласнай ілюстрацыі Вучыць цэласна ўспрымаць сюжэт, вызначаць паслядоўнасць падзей, выяўляць ключавыя эпізоды, важныя для характарыстыкі герояў; развіваць характеристика героев сказки нямоглы бацька суадносіць учынкі герояў і матывы іх паводзін, разумець функцыянальную ролю партрэта героя ў творы Спрыяць спасціжэнню вучнямі ідэі твора, аўтарскай пазіцыі без ужывання дэфініцый паняццяўмаральнай высновы казкі Караткевіча, яе гуманістычнага пафасу. Падрыхтаваць пераказ ключавых эпізодаў казкі Караткевіча «Нямоглы бацька», параўнальную характарыстыку вобразаў Пятра і Гната Выявіць непасрэдныя вучнёўскія ўражанні ад твора, асноўную ўвагу засяродзіць на аналізе вобразаў-антыподаў Ганначка, Іванка, Бусел і Жаўрук — пан Майданскі, Кадук, Пачварнік і Русалка і спосабах іх абмалёўкі Пашырыць уяўленні пяцікласнікаў пра літаратурную казку, яе падабенства да народнай наяўнасць казачнай калізіі, чарадзейныя і фантастычныя элементы, падзел герояў на станоўчых і адмоўных, сутыкненне дабра і зла з абавязковай перамогай дабра, казачная лексіка і інш. Дачытаць тэкст казкі, адказаць на пытанні падручніка, падрыхтаваць вусную характарыстыку аднаго з герояў Дапамагчы спасцігнуць сюжэт казкі, яе будову, вобразны лад, багацце сродкаў мастацкага выяўлення, надзвычай блізкіх да фальклорных Акрэсліць адрозненні літаратурнай казкі ад народнай ярка выяўленая аўтарская пазіцыя, індывідуалізацыя характарыстык персанажаў, характеристика героев сказки нямоглы бацька мастацкіх апісанняў прыроды, часу і месца дзеяння, знешнасці герояў і інш. Падрыхтаваць пераказ сну дзяўчынкі Марыйкі, паразважаць, як гэта мастацкае апісанне характарызуе саму гераіню Выклікаць у вучняў пачуццё захаплення прыгажосцю і гармоніяй карцін прыроды, дапамагчы адчуць іх суладнасць з пачуццямі паэта, са станам яго душы адчуваннем паўнаты і радасці жыцця, бадзёрасцю, усхваляванасцю, захапленнем прыродай — казачнымі краявідамі і зімовым вечарам. Звярнуць увагу пяцікласнікаў на вобразны і інтанацыйны лад верша, пластычнасць і выразнасць мовы, мастацкую дасканаласць формы Верш Вывучыць верша на памяць. Разгледзець і прааналізаваць рэпрадукцыю карціны мастака Рымаровіча «Раўбічы», параўнаць настраёвасць і вобразны лад мастацкага палатна і верша Паглыбіць уяўленне пяцікласнікаў пра мастацкі вобраз і сродкі яго абмалёўкі ў паэтычным творы, пра спосабы выяўлення аўтарскага пачуцця. Выпрацоўваць уменне супастаўляць пейзажныя вершы розных аўтараў Вершы Багдановіча «Зімой» і Падрыхтаваць выразнае чытанне «Песні ляснога жаваранка» Коласа і адказы на пытанні. Перачытаць артыкул «Пра эпітэт», растлумачыць ролю эпітэтаў у творы Коласа Развіваць уменні вучняў узнаўляць карціны прыроды, створаныя паэтам з дапамогай вершаванай мовы і мастацкіх тропаў, сачыць за развіццём дзеяння, аналізаваць эмацыянальны стан героя, яго душэўнае ўзрушэнне Садзейнічаць спасціжэнню вобразнага ладу ўрыўка з паэмы Коласа «Новая зямля», прааналізаваць сродкі мастацкага выяўлення ў творы, удасканальваць навыкі выразнага чытання паэтычных прыродаапісальных тэкстаў. Вучыць пяцікласнікаў складаць характеристика героев сказки нямоглы бацька план паэтычнага сюжэтнага твора Развіваць рэпрадуктыўнае і творчае ўяўленне вучняў, спрыяць спасціжэнню імі настраёвасці верша Петруся Броўкі. Узнавіць, паглыбіць і сістэматызаваць веды пяцікласнікаў пра параўнанне і яго ролю ў стварэнні мастацкага вобраза. Пашырыць уяўленні вучняў пра мастацкі вобраз і сродкі яго стварэння ў паэтычным тэксце: тропы, вершаваны памер, рытм, рыфма, гукапіс і інш. Падрыхтаваць выразнае чытанне верша Перачытаць артыкул падручніка «Пра параўнанне», знайсці параўнанні ў тэксце верша і патлумачыць іх ролю ў стварэнні вобразаў Спрыяць спасціжэнню вучнямі агульнай танальнасці і настраёвасці твора, вучыць заўважаць нюансы ў выяўленні аўтарскіх пачуццяў, развіваць увагу да слова і вобраза ў мастацкім тэксце. Удасканальваць уменні пяцікласнікаў аналізаваць пейзажную карціну жывапісу, супастаўляць жывапісны і мастацкі пейзажы, блізкія па тэме тэматыка, асноўныя вобразы, перадача аўтарскага настрою сродкамі мастацкага выяўлення ў розных відах мастацтва — жывапісе і літаратуры паэзіі Верш Караткевіча «Лісце» і метадычны апарат да яго. Рэпрадукцыя карціны Уладзіміра Сулкоўскага «Бервянец. Падрыхтаваць выразнае чытанне верша Разгледзець рэпрадукцыю карціны Параўнаць жывапісны пейзаж з паэтычнай карцінай восені ў вершы Караткевіча Выклікаць у вучняў эмацыянальнае ўзрушэнне, дапамагчы адчуць стан душы паэта, засяродзіць увагу на выяўленні лучнасці пачуццяў паэта са станам прыроды. Удасканальваць уменне вучняў аналізаваць лірычныя вершы Выхоўваць у вучняў вобразную чуйнасць, творчае ўяўленне; дапамагаць у выбары патрэбнай інтанацыі пры чытанні, абапіраючыся на зрокавыя і слыхавыя ўяўленні. Вучыць супастаўляць вершы розных аўтараў, блізкія па тэматыцы звяртаючы ўвагу на танальнасць, аўтарскі настрой, вобразы, моўныя сродкі мастацкай выразнасці і інш. Выразнае чытанне твора і адказ на пытанні падручніка. Падрыхтаваць вуснае паведамленне з цытаваннем тэксту «Якім уяўляецца мне Яська Базылёў? » Дапамагчы пяцікласнікам спасцігнуць аўтарскую пазіцыю цеплыню, сімпатыю, спачуванне, прыхільнасць, лёгкі гумар у паказе сялянскіх дзяцей. Фарміраваць у вучняў паняцце пра гумар у мастацкім творы. Удасканальваць уменні школьнікаў аналізаваць пейзажныя творы характеристика героев сказки нямоглы бацька, супастаўляць іх з паэтычнымі прыродаапісальнымі замалёўкамі «Дарэктар» урывак з паэмы «Новая зямля». Падрыхтаваць выразнае чытанне твора Гаруна «Датрымаў характар» і адказы на пытанні падручніка Паглыбіць веды вучняў пра падтэкст у мастацкім творы, пра аўтарскі гумар і сродкі яго выяўлення ў драматычным творы; развіваць уменні пяцікласнікаў выразна чытаць дыялогі і маналогі, аналізаваць і характеристика героев сказки нямоглы бацька характары герояў. Удасканальваць уменні вучняў характарызаваць героя па яго ўчынках, паводзінах, думках, перажываннях, характеристика героев сказки нямоглы бацька характары і паводзіны герояў Грышкі і Базыля у межах аднаго твора, рабіць высновы, абгрунтоўваць свае ацэнкі. Коласа «У старых дубах», адказаць на пытанні да твора, падрыхтаваць вольны пераказ Псіхалагічна падрыхтаваць вучняў да ўспрымання мастацкага твора, дзе гераічнае паўстае ў непарыўнай сувязі з трагічным; арганізаваць першаснае ўспрыманне твора настаўнік абавязкова сам чытае тэкст характеристика героев сказки нямоглы бацькааналіз пажадана пачаць з кульмінацыі апавядання, пабудаванага спрэс на кантрастных супастаўленнях Прааналізаваць асноўныя эпізоды, у якіх раскрываецца характар Міколкі, адбываецца яго раптоўнае сталенне: з бесклапотнага вясковага хлопчыка ён ператвараецца ў мужнага змагара у фінале апавядання. Паказаць, як будова твора ўзмацняе драматызм, напружанасць дзеяння, звярнуць увагу вучняў на ролю мастацкай дэталі ў спасціжэнні ідэйна-мастацкага зместу твора Пазнаёміць вучняў з жанравымі асаблівасцямі верша-звароту дакладна названы адрасат, да якога звяртаюцца з эмацыянальнай прамовай ; засяродзіць увагу на арганічным спалучэнні ў вершы глыбокага лірызму з патрыятычным пафасам адпаведная лексіка, рытміка наяўнасць паўз, клічных сказаў, сказаў з простай мовай ; акрэсліць пачуцці, перажытыя аўтарам ў дзяцінстве і сталым ўзросце; прадумаць інтанацыю чытання розных сэнсавых частак верша Засяродзіць увагу вучняў на спасціжэнні ідэйна-мастацкага зместу верша Зуёнка «Прыйдзі аднойчы…», на сродках перадачы пачуццяў паэта форма маналога-звароту, экспрэсіўнасць выказвання, своеасаблівы рытм, арыгінальная форма, шматлікія вобразы-параўнанні, рэфрэн. Развіваць уменне пяцікласнікаў супастаўляць вершы, блізкія па жанры і тэматыцы Вершы Барадуліна «Бацьку» і Падрыхтаваць выразнае чытанне верша Зуёнка «Прыйдзі аднойчы…» і адказы на пытанні да твора. Падзяліцца сваімі ўражаннямі ад вершаў Падрыхтаваць выразнае чытанне верша Назапашваць матэрыял, неабходны для характарыстыкі Кастуся і дзеда Агея, звярнуць увагу вучняў на спосабы абмалёўкі персанажаў, адносіны аўтара да герояў апавядання Тэкст апавядання Кудраўца «Цітаўкі»і метадычны апарат да яго. Скласці падрабязны план апавядання Кудраўца «Цітаўкі», вызначыць асноўныя этапы сюжэта экспазіцыю, завязку, развіццё дзеяння, кульмінацыю, развязкупадрыхтаваць пераказ ключавых эпізодаў твора Узгадаць асноўныя эпізоды апавядання, падсумаваць назіранні вучняў за паводзінамі герояў, звяртаючы ўвагу на раскрыццё душэўнага стану персанажаў. Прачытаць апавяданне да канца, падабраць назвы да 3—6 частак твора. Падрыхтаваць вуснае паведамленне пра сяброўства Стася і Міці Вылучыць эпізоды, важныя для характарыстыкі персанажаў, сачыць за маральным сталеннем Стася, яго высілкамі для самаўдасканалення. Вызначыць асноўныя этапы сюжэту, прааналізаваць будову твора Засяродзіць увагу вучняў на змесце раздзелаў «Што ж за ён быў, той хлопец? Даць вучням эмпірычнае ўяўленне пра некаторыя жанравыя адметнасці аповесці — падзеі адбываюцца на працягу значнага прамежку часу, удзельнічае шмат герояў, дзеянне разгортваецца павольна не так імкліва, як у апавяданні Тэкст раздзелаў «Што характеристика героев сказки нямоглы бацька за ён быў, той хлопец? », «Легенда пра паходжанне», «Блакітныя вочы і адзнакі розуму», «Як Брэх стаў Дзікам» аповесці Прачытаць акрэсленыя раздзелы аповесці. Падрыхтаваць падрабязны пераказ аднаго з эпізодаў твора на выбар Прааналізаваць раздзелы аповесці «Дзік і кот Хама», «Што ж адбылося? », «Дзік адбірае аладку. Дзік гаворыць па тэлефоне», «Развітальнае слова». Высветліць уражанні вучняў ад твора, пракаменціраваць, як складваліся ў Дзіка адносіны з дзецьмі і дарослымі. Засяродзіць увагу вучняў на гуманістычным гучанні твора, асобе аўтара Тэкст раздзелаў «Дзік і кот Хама», «Што ж адбылося? », «Дзік адбірае аладку. Дачытаць тэкст аповесці, падрыхтаваць вусную замалёўку пра аднаго з герояў твора падмацаваць адказ фрагментамі з тэкстувыказаць свае адносіны Пазнаёміць пяцікласнікаў з падзеямі, адлюстраванымі ў апавяданні Караткевіча «Былі ў мяне мядзведзі», і яго героямі. Увесці вучняў у непаўторны свет прыроды, спрыяць спасціжэнню гуманістычнага пафасу твора Прааналізаваць ключавыя эпізоды твора, засяродзіць увагу вучняў на ўзаемаадносінах Сяргея з Бурыкам. Пашырыць уяўленні вучняў пра свет прыроды, яго непаўторнасць, багацце, шматфарбнасць, выхоўваць любоў і беражлівыя адносіны да сваёй зямлі Развіваць эмацыянальную чуйнасць, творчае ўяўленне вучняў, іх увагу да слова і вобраза Дапамагчы вучням усвядоміць значэнне вобраза Бурыка і гісторыі яго сяброўства з Характеристика героев сказки нямоглы бацька у раскрыцці галоўнай ідэі апавядання. Прачытаць артыкул «Пра літаратурнага героя». Падрыхтаваць вусную замалёўку «Сяргей і яго сябар Бурык» Развіваць уменні вучняў супастаўляць перажыванні і ўчынкі герояў, аналізаваць іх жыццёвыя пазіцыі, звяртаючы ўвагу на псіхалагічную матывіроўку паводзін. Прааналізаваць, як сродкі моўнай выразнасці дапамагаюць у стварэнні мастацкага вобраза лугу ў творы Разгорнуты адказ на пытанне з элементамі характарыстыкі літаратурнага героя па адным з папярэдне вывучаных твораў Падагуліць веды вучняў пра літаратурнага героя і спосабы яго абмалёўкі ў мастацкім творы. Высветліць адносіны вучняў да абранага літаратурнага персанажа, іх уменні вылучаць галоўнае ў яго паводзінах, даваць ацэнку герою ў адпаведнасці з яго ўчынкамі і перажываннямі, рыхтаваць разгорнуты адказ на пастаўленае пытанне. Прыкладныя пытанні: «Заўчаснае сталенне Міколкі» «Васількі» ; «Дружба Сяргея з Бурыкам» «Былі ў мяне мядзведзі» ; «Дзік — надзейны сябар» «Добры хлопец Дзік» Зацікавіць пяцікласнікаў прыгодніцкай аповесцю Лынькова «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў». Прааналізаваць раздзелы «Пра Мішкава дзяцінства і аб тым, як ён маліну любіў», «Пра Вясёлую Бараду і пра чорнага Жука». Звярнуць увагу вучняў на аўтарскія характарыстыкі герояў, на пейзажныя апісанні, займальнасць дзеяння Тэкст аповесці Перачытаць вызначаныя настаўнікам раздзелы аповесці, падрыхтаваць вуснае паведамленне пра Мішкава дзяцінства, яго гульні і забаўкі Засяродзіць увагу вучняў на разглядзе раздзелаў «Як Мішка трапіў на вайсковую службу», «Дзіўны хворы, цукар і казлоў тытунь». Удасканальваць навыкі вучняў выразна чытаць празаічны тэкст займальнага зместу, вучыць перадаваць пры чытанні стоены аўтарскі гумар, добразычлівае стаўленне да сваіх герояў Тэкст аповесці Перачытаць вызначаныя раздзелы, адказаць на пытанні, вывучыць на памяць урывак тэксту, вызначаны настаўнікам Прааналізаваць вучнёўскае чытанне на памяць урыўка прозы. Арганізаваць разгляд наступных раздзелаў «Як Мішку скралі і што з таго выйшла», «Мішка ў лётчыкі падаецца, а пасля ў кавалерысты», «Мішка-герой». Абмеркаваць фінал аповесці, прапанаваць вучням акрэсліць далейшыя лёсы герояў. Разгледзець характеристика героев сказки нямоглы бацька адметнасці прыгодніцкай аповесці-казкі Тэкст аповесці Дачытаць аповесць, адказаць на пытанні да ўсяго твора. Паразважаць, якія жыццёвыя пуцявіны можна выбраць для герояў пасля заканчэння вайны Абагульніць уражанні вучняў ад усёй аповесці, прыгадаць камічныя сітуацыі і эпізоды, што лепш запомніліся, і пераказаць іх, падсумаваць назіранні за героямі твора, акрэсліць магчымы далейшы лёс кожнага з герояў Падвесці вынікі навучальнага года, высветліць уражанні вучняў ад курса літаратуры, акрэсліць характеристика героев сказки нямоглы бацька перспектывы, даць парады характеристика героев сказки нямоглы бацька чытання ўлетку. Настаўнік выбірае форму правядзення ўрока найлепш займальную — конкурс, КВЗ і інш. Блог для настаўнікаў школ - канспекты, урокі, сцэнарыі святаў! На гэтым блогу мы будзем публікаваць ўрокі, распрацоўкі урокаў, канспекты і сцэнары урокаў у школе. Таксама Вы знойдзеце тут пазаняткавыя, каляндарныя, тэматычныя планы для настаўнікаў школ! А нас ёсць мноства матэрыялаў па наступных тэмах: сцэнары школьных свят, распрацоўкі адкрытых урокаў, сцэнкі, канспекты, каляндарна-тэматычнае планаванне 2011 для настаўнікаў школ.

Смотрите также:
  1. Падрыхтаваць пераказ ключавых эпізодаў казкі У.

  2. Нацягаў сушняку, насек яго дробна. Паказаць, як будова твора ўзмацняе драматызм, напружанасць дзеяння, звярнуць увагу вучняў на ролю мастацкай дэталі ў спасціжэнні ідэйна-мастацкага зместу твора Пазнаёміць вучняў з жанравымі асаблівасцямі верша-звароту дакладна названы адрасат, да якога звяртаюцца з эмацыянальнай прамовай ; засяродзіць увагу на арганічным спалучэнні ў вершы глыбокага лірызму з патрыятычным пафасам адпаведная лексіка, рытміка наяўнасць паўз, клічных сказаў, сказаў з простай мовай ; акрэсліць пачуцці, перажытыя аўтарам ў дзяцінстве і сталым ўзросце; прадумаць інтанацыю чытання розных сэнсавых частак верша Засяродзіць увагу вучняў на спасціжэнні ідэйна-мастацкага зместу верша В.

Написать комментарий

:D:-):(:o8O:?8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow: